archive-sk.com » SK » E » EUPROJEKTY.SK

Total: 34

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • www.euprojekty.sk | Pôdohospodárstvo, Lesníctvo - Lesníci
  protipožiarneho monitorovacieho systému vlesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti výstavba rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží asúvisiacich prostriedkov komunikácie Činnosť 3 na zlepšenie zdravotného stavu lesov realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickýmškodcom formou kladenia a asanácie lapákov inštalácie a prevádzky feromónovýchlapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch aplikáciechemických prípravkov je oprávnená len v prípade že na realizáciu danéhoopatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie jeúčinná Prijímatelia Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení obcí a ich združení cirkvi ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadkupovažovať za súkromný pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním štátu LESY SR š p Štátne lesy TANAP u Lesohospodársky podnik Ulič š p pri stavebných investíciách hmotné investície na drobných vodných tokochiba správcovia drobných vodných tokov resp právnických osôb majúcich k správedrobných vodných tokov DVT právny vzťah prenájom a pod ktorí sú zároveňobhospodarovateľmi lesa Podopatrenie 8 4 Podpora na obnovu lesovpoškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickýmiudalosťami Opis typu operácie V rámci daného podopatrenia budú aktivity zamerané na projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev vrátane obnovy lesnýchporastov ochrany ošetrovania a výchovy lesov zničených alebo výraznedestabilizovaných lesnými požiarmi prírodnými pohromami a katastrofickýmiudalosťami projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických aabiotických škodlivých činiteľov projekty konverzie smrečín v rozpade ktoré sú na danom území stanovištnenevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami na lesyzmiešané s vysokou ekologickou stabilitou Prijímatelia Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení obcí a ich združení cirkvi ktorej majetokmožno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný pokiaľ ideo jeho správu a nakladanie s ním štátu LESY SR š p Štátne lesy TANAP u Lesohospodársky podnik Ulič š p Podopatrenie 8 5 Podpora na investície do zlepšeniaodolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Opis typu opatrenia Činnosť 1 umelá obnova a výchovaochranných lesov a lesov osobitného určenia najmä podsadbou lesných porastov Činnosť 2 budovanie a obnovaobčianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch náučné a turistickéchodníky cyklotrasy odpočívadlá pozorovateľne mostíky turistické značenie mapové panely informačné tabule turistické útulne ohniská odpadkové koše vyhliadkové veže lanové dráhy schody rebríky chodníky objekty a centrábiodiverzity na pozorovanie mokrade malé vodné plochy ukážkové lesnébiotopy Činnosť 3 zlepšenie hniezdnychpríležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesnýchekosystémov a to hlavne výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče predovšetkýmpôtik kapcavý sova obyčajná sova dlhochvostá a hmyzožravé spevavce výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu resp podporu chránených druhov živočíchov Činnosť 4 vypracovanie plánovlesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov s výnimkou hospodárskych lesov ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný primárnou funkciou jeprodukcia dreva Program starostlivosti o les lesný hospodársky plán jevyhotovený pre lesný celok podľa platnej legislatívy zákon NR SR č 326 2005Z z o lesoch V zmysle 40 odst 2 uvedeného zákona sú jeho súčasťami najmävšeobecná časť opis porastu program starostlivosti

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/polnohospodari/lesnici.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • www.euprojekty.sk | Pôdohospodárstvo, Lesníctvo - Vidiecky cestovný ruch
  značenie mapové panely informačné tabule turistické útulne ohniská odpadkové koše vyhliadkové veže lanové dráhy schody rebríky chodníky objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie mokrade malé vodné plochy ukážkové lesné biotopy Činnosť 2 činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu deti seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie hipoterapia animoterapia lesnú pedagogiku a pod ktoré prispievajú k rekonvalescencii lepšiemu začleneniu do spoločenského života zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny Činnosť 3 spracovanie a uvádzanie na trh produktov ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ Vstupom spracovania môže byť aj produkt ktorý spadá do prílohy I ZFEÚ za podmienky že je vstupom zároveň aj produkt ktorý nespadá do prílohy I ZFEÚ s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie vrátane doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho nelesného a neakvakultúrneho charakteru ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho nelesného a neakvakultúrneho charakteru vrátane zriadenia mobilných predajných miest a výrobkov a alebo produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/polnohospodari/vidiecky_cestovny_ruch.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Hucúlska paráda - Hucúlska paráda 2007 - autor Fero Becher
  Aktuality O nás Poskytované služby Verejné obstarávanie Programovacie obdobie 2014 2020 Referencie Kontakt Hucúlska paráda 2007 autor Fero Becher FOTOGALÉRIE DESIGN D2DESIGN

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/fotogalerie/fotogaleria_-_autor_fero_becher.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Hucúlska paráda - Súťaž HP 2008 - autor Fero Becher
  Aktuality O nás Poskytované služby Verejné obstarávanie Programovacie obdobie 2014 2020 Referencie Kontakt Súťaž HP 2008 autor Fero Becher FOTOGALÉRIE DESIGN D2DESIGN

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/fotogalerie/sutaz_.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Hucúlska paráda - Jazdci voľné HP 2008 - autor Fero Becher
  Aktuality O nás Poskytované služby Verejné obstarávanie Programovacie obdobie 2014 2020 Referencie Kontakt Jazdci voľné HP 2008 autor Fero Becher FOTOGALÉRIE DESIGN D2DESIGN

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/fotogalerie/jazdci_volne_hp_2008_-_autor_fero_becher.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Hucúlska paráda - Sponzori HP 2008 - autor Fero Becher
  Aktuality O nás Poskytované služby Verejné obstarávanie Programovacie obdobie 2014 2020 Referencie Kontakt Sponzori HP 2008 autor Fero Becher FOTOGALÉRIE DESIGN D2DESIGN

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/fotogalerie/sponzori_hp_2008_-_autor_fero_becher.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Hucúlska paráda - Sprievodné akcie HP 2008 - autor Fero Becher
  Aktuality O nás Poskytované služby Verejné obstarávanie Programovacie obdobie 2014 2020 Referencie Kontakt Sprievodné akcie HP 2008 autor Fero Becher FOTOGALÉRIE DESIGN D2DESIGN

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/fotogalerie/sprievodne_akcie_hp_2008_-_autor_fero_becher.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Kráľovský deň koňa - Kráľovský deň koňa - pretek foto Vladmír Hrúz
  Aktuality O nás Poskytované služby Verejné obstarávanie Programovacie obdobie 2014 2020 Referencie Kontakt Kráľovský deň koňa pretek foto Vladmír Hrúz FOTOGALÉRIE DESIGN D2DESIGN

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/fotogalerie77/kralovsky_den_kona_-_pretek_foto_vladmir_hruz.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive