archive-sk.com » SK » F » FINANCNASPRAVA.SK

Total: 33

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Finančná správa - Hlavná stránka
  Hlavná stránka 16 08 2012 Ochrana práv duševného vlastníctva Colníci EÚ zadržali na hraniciach EÚ vyše 100 miliónov kusov falšovaného tovaru viac 19 07 2012 Mexický tunel Na základe spolupráce Kriminálneho úradu finančnej správy a Prezídia Policajného zboru SR bol odhalený unikátny prípad ilegálnej prepravy tovaru a osôb cez ukrajinsko slovenskú hranicu čím došlo k významnému narušeniu schengenskej hranice a preto význam tohto odhalenia je celoeurópsky viac 25 05 2012 Novinka Oznámenie o aktualizácii interaktívnej pomôcky pre zistenie základného čísla účtu daňovníka Finančné riaditeľstvo SR oznamuje že nakoľko prebieha aktualizácia interaktívnej pomôcky pre zistenie základného čísla účtu daňového subjektu a variabilného symbolu bude aplikácia používateľom dočasne nedostupná Daňové subjekty môžu počas nedostupnosti pomôcky zistiť svoje základné číslo účtu pre úhradu dane u svojho miestne príslušného správcu dane 14 03 2012 Colné aktuality Finančná správa Vám predstavuje aktuálne číslo časopisu Colné aktuality č 1 2 2012 20 01 2012 Odporúčanie SÚHRNNÝ VÝKAZ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky odporúča daňovým subjektom ktorí sú držiteľmi zaručeného elektronického podpisu alebo tzv elektronickej značky aby na elektronické doručenie podania Súhrnný výkaz daň z pridanej hodnoty využili aplikáciu eDANE eDANE Inštalačná priručka eDANE Používateľská príručka Elektronické doručovanie podaní v roku 2012 elektronická komunikácia VSTÚPTE Registrujte sa pre

  Original URL path: http://www.financnasprava.sk/ (2012-09-28)
  Open archived version from archive


 • Finančná správa SR - Sekcia colná

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /sk/sekcia-colna.html (2012-09-28)


 • Finančná správa SR - Sekcia daňová

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /sk/sekcia-danova.html (2012-09-28)


 • Finančná správa - Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR
  finančnej správy Finančné riaditeľstvo Predstavitelia Colné úrady Daňové úrady Kompetenčné centrum Kriminálny úrad FS Legislatíva Daňová legislatíva Colná legislatíva EU legislatíva Zmluvy Verejné obstarávanie Aktuálne verejné obstarávania Zmluvy Faktúry Objednávky Médiá tlačové správy Tlačový servis Informačný servis Ako získať informácie Kontakt Štatistiky Sekcia daňová Sekcia colná Zoznam daňových dlžníkov Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR Ing František Imrecze prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky prezident financnasprava sk Daň Elektronická komunikácia Clo Elektronická komunikácia

  Original URL path: http://www.financnasprava.sk/sk/finsprava/organy/financne-riaditelstvo/predstavitelia.html (2012-09-28)
  Open archived version from archive

 • Finančná správa - Colné úrady
  a o zabezpečení a prepadnutí tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu 20 rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane podľa osobitného predpisu 9 povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platieb a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa osobitného predpisu 21 schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou objasňuje a prejednáva colné priestupky podľa osobitných predpisov 22 odhaľuje a prerokúva colné delikty podľa osobitného predpisu 23 odhaľuje a prerokúva porušenie daňových predpisov odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov a zisťuje ich páchateľov 14 rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu 17 objasňuje a prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu23a a odhaľuje a prejednáva iné správne delikty podľa osobitného predpisu 23b rozhoduje o upustení od vybratia úroku z omeškania podľa osobitného predpisu 24 vymáha nedoplatky na cle25 a vymáha daňové nedoplatky peňažné plnenia uložené rozhodnutím exekučné náklady a hotové výdavky v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu 26 vymeriava vyberá a eviduje clo vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami na inom cle vyrubuje a eviduje dane vyberané podľa daňových predpisov predpisuje zvýšenie dane a plní ďalšie úlohy ustanovené daňovými predpismi pátra po tovare ktorý unikol colnému dohľadu pátra po osobách ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy zisťuje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daňových predpisov vedie boj proti pašovaniu 27 vykonáva následnú kontrolu 28 zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb dopravných prostriedkov a tovaru od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemského colného úradu zisťuje či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo daňovými predpismi a v

  Original URL path: http://www.financnasprava.sk/sk/finsprava/organy/colne-urady.html (2012-09-28)
  Open archived version from archive

 • Finančná správa - Daňové úrady
  úradu pre vybrané daňové subjekty ďalej len DÚ VDS ktorým je Bratislava pôsobnosť DÚ VDS na územie bratislavského kraja a definuje vybraný daňový subjekt Na zabezpečenie výkonu činností DÚ sa môžu na návrh riaditeľa daňového úradu zriadiť pobočky a kontaktné miesta daňového úradu ako organizačné zložky DÚ Pobočka daňového úradu je organizačnou zložkou daňového úradu Organizačná štruktúra PDÚ je flexibilná a umožňuje zohľadniť veľkosť a potreby špecifického PDÚ Pobočka DÚ

  Original URL path: http://www.financnasprava.sk/sk/finsprava/organy/danove-urady.html (2012-09-28)
  Open archived version from archive

 • Finančná správa - Kompetenčné centrum finančných operácií
  hospodárskeho subjektua inej osoby spracúva daňové priznania mesačné prehľady a súhrnné výkazy spracúva a aktualizuje účty hospodárskych subjektov a iných osôb z pohľadu predpisov a platieb daní a cla spracúva výpisy z účtov finančnej správy v štátnejpokladnici a informácie o úhradách daní a cla poštovou poukážkou spracúva platby dane a preddavku na daň spracúva a aktualizuje osobné účty hospodárskychsubjektov a iných osôb a vydáva potvrdenie o stave osobného účtu a

  Original URL path: http://www.financnasprava.sk/sk/finsprava/organy/kompetencne-centrum.html (2012-09-28)
  Open archived version from archive

 • Finančná správa - Kriminálny úrad FS
  závažných porušení vnútroštátnych predpisov podľa osobitného predpisu plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu vývozu a tranzitu omamných látok psychotropných látok ich prekurzorov chránených druhov rastlín živočíchov a exemplárov proti nedovolenej preprave rádioaktívnych materiálov a iných vysoko nebezpečných materiálov ak si to vyžaduje zistenie osôb ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok psychotropných látok ich prekurzorov a chránených druhov rastlín živočíchov a exemplárov v súvislosti s ich dovozom vývozom alebo tranzitom vykonáva colný dohľad po dohode s orgánmi iných štátov utajeným sprievodom dodávky alebo iným utajeným spôsobom sledovania ak je odôvodnený predpoklad že zásielka obsahuje omamné látky psychotropné látky ich prekurzory tabak tabakové výrobky chránené druhy rastlín živočíchov a exempláre na ktoré nebolo vydané príslušné povolenie alebo inú vec na ktorej držbu je potrebné zvláštne povolenie tovar pri ktorom je podozrenie že došlo k porušeniu daňových predpisov alebo colných predpisov veci určené na spáchanie trestného činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva v záujme zistenia osôb ktoré majú účasť na nakladaní s touto zásielkou ak majú takto získané informácie slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní postupuje sa na základe právnej úpravy medzinárodnej spolupráce justičných orgánov v trestných veciach vykonáva cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov robí úkony ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov alebo colných úradov alebo Kompetenčného centra finančných operácií ak to vyžaduje bezpečnosť štátu hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi

  Original URL path: http://www.financnasprava.sk/sk/finsprava/organy/colny-kriminalny-urad.html (2012-09-28)
  Open archived version from archive