archive-sk.com » SK » L » LAWBLOG.SK

Total: 893

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zmluva o dielo vady diela | Lawblog
  je upravený v Obchodnom zákonníka v 536 565 zákon č 513 1991 Z z Právna úprava v Občianskom zákonníku sa použije pri vzťahoch podnikateľ nepodnikateľ a úprava podľa Obchodného zákonníka medzi podnikateľmi ale môže sa úrava tohto režimu dohodnúť aj v zmluvách medzi občanom a podnikateľom V prípade ak máte zmluvu bude to tam napísané a ak sa to v zmluve vyslovene neuvádza tak sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka Budem vychádzať z toho že ide o zmluvu uzatvorenú v režime Občianskeho zákonníka Zo znenia otázky vyplýva že v tomto prípade išlo o opravu veci balkóna V tomto prípade dávam do pozornosti najmä 652 656 Občianskeho zákonníka zákon č 40 1964 S b Zhotoviteľ zodpovedá za vady ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom ako aj za vady ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady ktorých príčinou je vadnosť veci ktorá sa má opraviť alebo upraviť alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil Pri stavebných prácach je záručná doba najmenej osemnásť mesiacov Ak je vec opravená alebo upravená vadne má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe inak zaniknú Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom kedy právo uplatnil ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase jej trvania Právo na náhradu škody uplatnením nárokov zo zodpovednosti za vady tým nie je dotknuté Vo

  Original URL path: http://www.lawblog.sk/pravna-pomoc/pravna-pomoc/zmluva-o-dielo-vady-diela (2012-07-10)
  Open archived version from archive


 • Lawblog | právna pomoc, články, judikatúra, vzory
  Číst dál Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva k bytu Submitted by redakcia on So 06 03 2010 Právna pomoc Občianske právo Rozvod Otázka Som rozvedená vyše troch rokov máme dve už osamostatnené deti O rozvod som požiadala ja pretože bývalý manžel sa o rodinu nestaral pil finančne sa neprispieval ani na deti ani na chod domácnosti a staral sa len o svoje rajerky Počas manželstva sme nadobudli do vlastníctva trojizbový byt Bývalý manžel sa so mnou odmieta o čomkoľvek rozprávať s deťmi tiež nekomunikuje V byte po rozvode bývam aj s bývalým manželom deti už bývajú samostatne On sa rozťahuje v dvoch izbách ja mám len jednu Nemám tam žiadne súkromie niekedy sa opije a potom mi len nadáva Niekedy sa zvnútra zamkne a mám problém sa do bytu vôbec dostať Už sa mi pár razy stalo že sommusela prenocovať u známych lebo sa vnútri bytu opitý zamkol a neotvoril mi Po uplynmutí troch rokov po rozvode vraj mne patrí polovica bytu a bývalému manželovi tiež polovica ale na papieri to nemáme Žiadne vysporiadanie BSM neprebehlo Chcela som aby sme byt spoločne predali k mojej polovici kúpnej ceny som si chcela pridať nejaké peniaze a kúpiť si malý bytík s vedomím bývalého manžela som už aj kupca našla ale býv manžel nakoniec odmietol podpísať kúpnopredajnú zmluvu vraj on chce vyššiu cenu ale pritom žiadneho kupca s vyššou cenou nezohnal ani len neskúsil Tak som nahraná Jemu tento stav vyhovuje Byt platíme napoly ale už mi začína byť dlžný za nedoplatky ročného vyúčtovania neviem si poradiť ako by som s tým pohla Bývať s ním už nechcem ale nemám kde ísť Vedeli by ste mi prosím poradiť čo by sa v tejto situácii dalo robiť Vážená pani v tomto prípade Vám nezostane nič iné ako požiadať súd o zrušenie podielového spoluvlastníctva k bytu podľa 142 zákona č 40 1964 S b Občiansky zákonník citujem 1 Ak nedôjde k dohode zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci Ak nie je rozdelenie veci dobre možné prikáže Číst dál Predexekučná výzva Submitted by redakcia on Ne 28 02 2010 Právna pomoc Konkurz a exekúcia Otázka Dobrý deň So zaujmom som si prećital na vašej stranke článok Neprimerané zmluvné podmienky a absencia písomnej formy Keďže patrím i ja do skupiny podveďených a prišli nám už tretie upomienky chcel by som sa ako človek neznalý pravnickych pomerov spýtať ako je to na Slovensku s exekúciou nemusí najskôr dôjsť domov oznámenie zo súdu že bolo začaté exekučné konanie Na danú vec sa spytujem preto lebo spoločnosť P C s r o v poslednej upomienke píše citujem V prípade že v lehote do 7 dní nebude Vaša pohľadávka uhradená bude vymáhaním bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia poverená právnická kancelária a následne bude začaté exekučné konanie voči Vašej osobe Týmto Vám vzniknú ďalšie náklady Vezmite ďalej na vedomie že sa nachádzate v omeškaní a v prípade že Vaša pohľadávka nebude uhradená ani v poslednej nami stanovenej lehote bude táto

  Original URL path: http://www.lawblog.sk/node?page=10 (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Prepis úveru. Zmena dlžníka a súhlas banky. | Lawblog
  prosím povedať akú mám možnosť prepísať úver na ručiteľa alebo na inú osobu alebo či on môže prepísať úver na seba a ručiť nehnuteľnosťou a mať svojho ručiteľa On súhlasiť bude Keďže už spolu nežijeme nechcem na úvere figurovať a mať kvôli tomu problémy Ďakujem Vážená pani úver je v podstate záväzok Občiansky zákonník umožňuje prevziať záväzok inej osoby ale tu sa rozlišujú tri prípady 1 veriteľ dá súhlas so zmenou dlžníka 531 ods 1 2 veriteľ nedá súhlas so zmenou dlžníka 534 3 verietľ sa dohodne s treťou osobou že prevezme jeho dlh 533 V prvom prípade nastáva zmena na strane dlžníka a pôvodný dlžník sa oslobodzuje od záväzku Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi alebo tomu kto dlh prevzal V druhom prípade ak sa niekto s dlžníkom dohodne že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne V treťom prípade Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom stane sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi Dá sa teda povedať že prepis úveru je v podstate prvá situácia Je len na dobrej vôli banky či bude súhlasiť Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje aby sa uzavrela písomnou formou 531 ods 3 Občianskeho zákonníka Okrem toho Vás musím upozorniť že plnenie zo strany Vášho bývalého priateľa banke by sa v súčasnosti zakladalo regresný nárok Vášho bývalého priateľa voči Vám či už ako regresný nárok ručiteľa pri plnení za dlžníka v zmysle 550 Občianskeho zákonníka prípadne z titulu bezdôvodného obohatenia pokiaľ by plnil dobrovoľne za Vás bez toho aby banka uplatnila voči nemu pohľadávku z ručenia 451 459 Občianskeho zákonníka s pozdravom Grant Pro psaní komentářů se musíte přihlásit Custom Search Oblíbený obsah Ako si prihlásiť pohľadávku do konkurzného konania SKYEUROPE 15 562 Rozvodové konanie 14 336

  Original URL path: http://www.lawblog.sk/pravna-pomoc/pravna-pomoc/prepis-uveru-zmena-dlznika-suhlas-banky (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Neúspešné podnikanie - zbavenie sa dlhov | Lawblog
  s neschopnosťou splácať svoje záväzky V prípade ak ste uzatvorili zmluvu o združení v zmysle 829 841 zákona č 40 1964 S b Občiansky zákonník zo záväzkov vzniknutých z činnosti združenia sú účastníci zmluvy o združení zodpovední spoločne a nerozdielne Platí 835 zákona č 40 1964 S b Na právne vzťahy zo zmluvy o združení sa v plnej miere použije zákon č 40 1964 S b Občiansky zákonník a teda zodpovednosť za škodu je formulovaná ako subjektívna to znamená že sa vyžaduje úmysel V tomto prípade je potrebné rozlíšiť zodpovednosť za škodu ktorá je podmienená preukázaním nasledovných podmienok 1 porušenie právnej povinnosti 2 vznik ujmy najčastejšie majetkovej 3 príčinná súvislosť 4 úmysel Pokiaľ by šlo o vzťah upravený Obchodným zákonníkom zákon č 513 1991 Z z tak tam je zodpovednosť za škodu formulovaná ako objektívna čo zanmená že existencia úmyslu sa preukazovať nemusí Je však potrebné rozlišovať zodpovednosť za záväzky z titulu spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti 835 zákona č 40 1964 S b v nadväznosti na 511 zákona č 40 1964 S b V takom prípade môže veriteľ požadovať od každého dlžníka plnenie a títo majú povinnosť dlh splniť Medzi sebou sa potom vysporiadajú tak že ten kto plnil za iného môže od neho požadovať náhradu toho čo zaňho vynaložil podľa podielov To je práve to na čo prihliadol súd inými slovami veriteľ si má právo žiadať svoju pohľadávku v tomto prípade zaplatenie peňažnej sumy od ktoréhokoľvek z nich Na Vás prešlo právo žiadať Vami zaplatené sumy za Vašu partnerku v podnikaní v rovnakom rozsahu ako ste ich zaplatila Vy Pokiaľ by sa preukázalo že druhá podnikateľka konala podvodne napríklad už v čase uzavretia zmluvy o združení vedela o svojej neschopnosti plniť svoje záväzky a zatiahla Vás do toho potom by nárok na náhradu škody bol dôvodný Riešenie situácie s neschopnosťou splácať svoje záväzky Sama ste v svoje otázke naznačila že by ste chcela riešiť svoju platobnú neschopnosť prostredníctvom konkurzu Takáto možnosť u jestvuje Existuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii číslo 7 2005 Z z ktorý umožňuje fyzickým osobám požiadať súčasne s návrhom na konkurz o takzvané oddlženie To spočíva v tom že súd za podmienky že je preukázaný poctivý zámer dlžníka povolí oddlženie spočívajúce v tom že počas skúšobnej doby je dlžník povinný splácať každý rok súdom určenú sumu najviac do výšky 70 z príjmov a snažiť sa zamestnať prípadne podnikať skrátka prejaviť snahu vlastným úsilím splniť dlhy ktoré má Po skončení skúšobnej doby môže súd rozhodnúť o oddlžení V takom prípade sa pohľadávky veriteľov stávajú nevykonateľnými i keď naďalej existujú inými slovami ich od Vás nemôžu vymáhať Čo sa týka poplatku pri návrhu fyzickej osoby na začatie konkurzu tento je 20 000 Sk a u právnickej osoby 50 000 Sk teda nie 60 000 Sk ako sa domnievate Samozrejme že je potrebné počítať s nejakou sumou pre právnika ktorý Vám návrh napíše Ale vzhľadom na to že ste fyzická osoba by to nemalo byť až tak zložité V tejto súvislosti Vás musím upozorniť že zákon o konkurze a

  Original URL path: http://www.lawblog.sk/pravna-pomoc/konkurz-exekucia/neuspesne-podnikanie-zbavenie-sa-dlhov (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Rozvod v zahraničí | Lawblog
  tehotenstva som podpisala bez toho ze by som si uvedomila ze prostiedkdy na kupu domu manzel nadobudol pred manzelstvom Teda nie je predmetom bsm Co vsak nie je vobec pravda Zarobil na ne pocas prace v Nemecku pol roku pred kupou Polovicu domu dastal manzel darovacou zmluvou od otca Neviem ci mam narok na nejaku ciastku z domu Stravili sme tam nase spolocne rodinne chvyle Spolcnymi silami sme zveladovali dom i zahradu Co sa tyka deti Manzel mi vobec neprisieva na deti Musim sa starat o vsetko sama bez akejkolvek jeho pomoci Ma pocit ze detom pada jedlo oblecenia skolske pomocky hracky z neba Neviem ci je mozne nejak ho v podstate donutit este pred rozvodom aby my nejak prispieval na dcerky Pri jeho pristupe k tomu rozvodu tak skoro nepride Jemu vyhovuje ze je zenaty lebo ma mensie danove zatazenie a podobne zelezitosti Chcela by som to ako asi kazdy v mojej situacii co najrychlejsie vyriesit Tahat celu domacnost je velmi narocne Viem ze tych otazok je vela budem vsak velmi vdacna za akukolvek odpoved Vážená pani Zrušenie manželstva rozvodom sa spravuje právnym poriadkom štátu občanmi ktorého sú manželia v čase začatia konania Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov spravuje sa zrušenie manželstva rozvodom právnym poriadkom slovenským Ak by bolo potrebné podľa odseku 1 použiť cudzí právny poriadok ktorý by zrušenie manželstva rozvodom nedovoľoval alebo len za okolností mimoriadne obťažných avšak manželia alebo aspoň jeden z nich žije v Slovenskej republike dlhší čas použije sa slovenské právo 22 zákona 97 1963 S b o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom Vo Vašom prípade by som sa obrátil na náš zastupiteľský úrad a tam by Vám vedeli presnejšie povedať pretože sa s tým musia stretávať totiž manželstvo sa môže uzavrieť i prostredníctvom zastupiteľského úradu v zahraničí Čo sa týka toho čo

  Original URL path: http://www.lawblog.sk/pravna-pomoc/obcianske-pravo/rozvod-v-zahranici (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Reklamácia pri predaji auta - zodpovednosť za vady | Lawblog
  uplatní ak je predávajúcim podnikateľský subjekt ktorý predáva vec ako súčasť svojej podnikateľskej činnosti Z Vašej otázky predpokladám že šlo o kúpu osobného motorového vozidla medzi dvoma fyzickými osobami teda ustanovenia 612 627 Občianskeho zákonníka sa neuplatnia Zmluva o predaji hnuteľnej veci nevyžaduje písomnú formu takže ani to že je zmluva napísaná rukou a veľmi stručne nie je na prekážku uplatnenia Vašich nárokov Predovšetkým je potrebné povedať že i na predaj použitej veci sa vzťahuje zodpovednosť za vady Túto zodpovednosť vyjadruje 499 Občianskeho zákonníka takto Kto prenechá inému vec za odplatu zodpovedá za to že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho čo účastníci dojednali a že vec nemá právne vady To v praxi znamená že obvyklou vlastnosťou pri použitej veci je jej opotrebenie ktoré by však nemalo brániť bežnému používaniu Vadu ktorú popisujete vo svojej otázke je vadou ktorá bráni použitiu veci auta obvyklým spôsobom a preto sa toto dá zaradiť medzi vady veci za ktoré predávajúci zodpovedá Ak vec má vady o ktorých predávajúci vie je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť 596 Občianskeho zákonníka Ak dodatočne vyjde najavo vada na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady ak ide o vadu ktorá robí vec neupotrebiteľnou má tiež právo od zmluvy odstúpiť 597 1 Občianskeho zákonníka Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy ak ho predávajúci ubezpečil že vec má určité vlastnosti najmä vlastnosti vymienené kupujúcim alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým 597 2 Občianskeho zákonníka Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady 598 Občianskeho zákonníka Vady musí kupujúci uplatniť u

  Original URL path: http://www.lawblog.sk/pravna-pomoc/pravna-pomoc/reklamacia-pri-predaji-auta-zodpovednost-za-vady (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Dedenie a podielové spoluvlastníctvo | Lawblog
  ďalej postupovať nakoľko mi im chceme vyplatiť toľko koľko určil znalec Maju právny nárok žiadať vyššiu sumu Čo nám můžu právne spůsobiť ďakujem Vážený pane v zásade platí že nikoho nemožno nútiť aby zostal v spoluvlastníckom vzťahu To znamená že pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú je tu možnosť podať návrh na súd na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva Toto upravuje 142 Občianskeho zákonníka zákon č 40 1964 S b Súd má v takom prípade tri možnosti 1 ak je vec reálne deliteľná napríklad dvojdom môže rozhodnúť i o tom že vec sa rozdelí ak je to možné 2 prikáže niektorému zo spoluvlastníkov vec za náhradu 3 ak nie je možné riešenie podľa bodov 1 a 2 môže nariadiť jej predaj a peniaze sa rozdelia medzi bývalých spoluvlastníkov Prípadne môže k nehnuteľnej veci zriadiť vecné bremeno v prospech niektorého zo spoluvlastníkov typicky právo prechodu cez pozemok Z hľadiska procesného je potrebné povedať že súd nie je viazaný návrhom účastníkov a môže vybrať spôsob ktorý sa mu zdá vhodnejší Napriek tomu súdy zhodnocujú reálnu situáciu tak aby bolo zohľadnené účelné užívanie veci V tejto súvislosti je potrebné upozorniť že súdne konanie je spoplatnené a základom z ktorého sa súdny poplatok vyrubí je požadovaný nárok pričom sadzba v občianskoprávnych veciach je 6 najmenej 16 50 eura najviac 16 596 50 eura a to za konanie na prvom stupni a zvlášť za odvolacie konanie To v praxi pri požiadavke 66387 Eur je poplatok vo výške 3983 22 Eur za podanie návrhu To je suma ktorá stojí za zváženie a oplatí sa rozumne dohodnúť Súd by určite vychádzal pri určení hodnoty sporu zo znaleckého posudku či už urobeného Vami ale protistranou Vy najlepšie viete či je cena nehnuteľnosti v znaleckom posudku reálna a ak áno tak potom by sa ostatným spoluvlastníkom neoplatilo ísť do súdneho sporu pretože za

  Original URL path: http://www.lawblog.sk/pravna-pomoc/pravna-pomoc/dedenie-podielove-spoluvlastnictvo (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Nesplatená pôžička I | Lawblog
  čas plnenia záväzku z poskytnutej pôžičky Vzhľadom na skutočnosť že súd je v zmysle zákona pri určení splatnosti dlhu povinný posúdiť okolnosti prípadu tak aby to bolo v súlade s dobrými mravmi predložil som súdu na posúdenie nasledovné skutočnosti pôžičku som poskytol ako bezúročnú na žiadosť odporkyne ktorú som v tom čase považoval za svoju priateľku Nekonal som teda za účelom dosiahnutia zisku mojím jediným motívom bola len pomoc v núdzi odporkyni som v čase poskytnutia pôžičky dôveroval natoľko že som nepodmienil poskytnutie pôžičky vystavením písomného potvrdenia o jej prijatí až v čase keď odporkyňa odmietla na moju výzvu vrátiť poskytnutú pôžičku som sa dozvedel že si odporkyňa už v minulosti viacnásobne požičala rôzne finančné čiastky od rôznych ľudí a firiem pričom tieto nikdy včas nesplatila a splneniu záväzku sa všemožne vyhýbala skutočnosť že odporkyňa odmieta písomne potvrdiť ústne dohodnutý dátum splatnosti pôžičky jednoznačne nasvedčuje jej snahe vyhnúť sa splneniu záväzku preto očakávam ďalšie obštrukcie aj v čase trvania súdneho konania napriek skutočnosti že odporkyňa bude zrejme počas súdneho konania preukazovať že nevlastní žiaden majetok a je v hmotnej núdzi súd by nemal určiť dátum splatnosti na deň neskorší ako 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku keďže vzhľadom na okolnosti prípadu je dôvodné predpokladať že odporkyňa svoj dlh nesplní ani v súdom stanovenom čase plnenia nech bude akýkoľvek a budem nútený podať nový návrh na zaplatenie a následne návrh na začatie exekučného konania Vzhľadom na priemernú dĺžku súdneho konania bude už beztak mať odporkyňa dostatok času na splatenie celého dlhu Cize jediny papier od nej podpisany je Uznanie dlhu podla bez datumu splatnosti 558 Obcianskeho zakonika Myslite si ze mam sancu na skore vratenie dlhu Vážený pane z Vašej otázky predpokladám že situáciu máte po odbornej otázke zvládnutú pomerne presne takže budem stručný Podľa môjho názoru písomné uznanie dlhu by

  Original URL path: http://www.lawblog.sk/pravna-pomoc/obcianske-pravo/nesplatena-pozicka-i (2012-07-10)
  Open archived version from archive